KVKK

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Flok Ambalaj ve Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerinin korunmasına önem veriyor ve sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bilgilendirmek istiyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) md. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları; müşterilerimizin ve web-sitemizi kullanan, KVKK’nın md.3’deki tanım gereği sadece gerçek kişi olan 3. kişilerin dikkatine sunar.

 

1. Kişisel Veri nedir?

 

KVKK Kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verilerinizi (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel Verileriniz için yapılan açıklamalar Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

 

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 

Toplanan kişisel verileriniz,

·         Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini;

·         Şirketimiz insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini;

·         Şirketimiz ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

·         Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,

·         Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

·         İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

·         Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

·         Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

·         Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak,

·         İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler vb.

amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir ve Adli ve idari makamlara, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, tedarikçilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

4. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?


Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,


- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,


- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


- KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

 

Flok Ambalaj ve Mat.San.Tic.A.Ş’ye başvurarak kişisel verilerinizle ilgili bu bilgileri almaya hak ve yetkiniz olduğunu hatırlatırız. Bu taleplerinizin yerine getirilmesini teminen, Flok Ambalaj ve Mat.San.Tic.A.Ş tarafından yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı md. 13’de belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

 

 

Flok Ambalaj 2016 © Tüm Hakları Saklıdır.

FlokAmbalaj

KVKK

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Flok Ambalaj ve Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerinin korunmasına önem veriyor ve sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bilgilendirmek istiyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) md. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları; müşterilerimizin ve web-sitemizi kullanan, KVKK’nın md.3’deki tanım gereği sadece gerçek kişi olan 3. kişilerin dikkatine sunar.

 

1. Kişisel Veri nedir?

 

KVKK Kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verilerinizi (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel Verileriniz için yapılan açıklamalar Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

 

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 

Toplanan kişisel verileriniz,

·         Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini;

·         Şirketimiz insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini;

·         Şirketimiz ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

·         Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,

·         Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

·         İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

·         Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

·         Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

·         Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak,

·         İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler vb.

amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir ve Adli ve idari makamlara, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, tedarikçilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

4. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?


Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,


- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,


- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


- KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

 

Flok Ambalaj ve Mat.San.Tic.A.Ş’ye başvurarak kişisel verilerinizle ilgili bu bilgileri almaya hak ve yetkiniz olduğunu hatırlatırız. Bu taleplerinizin yerine getirilmesini teminen, Flok Ambalaj ve Mat.San.Tic.A.Ş tarafından yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı md. 13’de belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

 

 

Flok Ambalaj 2016 © Tüm Hakları Saklıdır.
FlokAmbalaj

KVKK

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Flok Ambalaj ve Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerinin korunmasına önem veriyor ve sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bilgilendirmek istiyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) md. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları; müşterilerimizin ve web-sitemizi kullanan, KVKK’nın md.3’deki tanım gereği sadece gerçek kişi olan 3. kişilerin dikkatine sunar.

 

1. Kişisel Veri nedir?

 

KVKK Kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verilerinizi (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel Verileriniz için yapılan açıklamalar Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

 

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 

Toplanan kişisel verileriniz,

·         Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini;

·         Şirketimiz insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini;

·         Şirketimiz ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

·         Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,

·         Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

·         İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

·         Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

·         Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

·         Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak,

·         İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler vb.

amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir ve Adli ve idari makamlara, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, tedarikçilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

4. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?


Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,


- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,


- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


- KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

 

Flok Ambalaj ve Mat.San.Tic.A.Ş’ye başvurarak kişisel verilerinizle ilgili bu bilgileri almaya hak ve yetkiniz olduğunu hatırlatırız. Bu taleplerinizin yerine getirilmesini teminen, Flok Ambalaj ve Mat.San.Tic.A.Ş tarafından yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı md. 13’de belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

 

 

Flok Ambalaj 2016 © Tüm Hakları Saklıdır.
FlokAmbalaj

KVKK

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Flok Ambalaj ve Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerinin korunmasına önem veriyor ve sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bilgilendirmek istiyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) md. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları; müşterilerimizin ve web-sitemizi kullanan, KVKK’nın md.3’deki tanım gereği sadece gerçek kişi olan 3. kişilerin dikkatine sunar.

 

1. Kişisel Veri nedir?

 

KVKK Kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verilerinizi (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel Verileriniz için yapılan açıklamalar Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

 

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 

Toplanan kişisel verileriniz,

·         Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini;

·         Şirketimiz insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini;

·         Şirketimiz ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

·         Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,

·         Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

·         İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

·         Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

·         Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

·         Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak,

·         İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler vb.

amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir ve Adli ve idari makamlara, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, tedarikçilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

4. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?


Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,


- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,


- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


- KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

 

Flok Ambalaj ve Mat.San.Tic.A.Ş’ye başvurarak kişisel verilerinizle ilgili bu bilgileri almaya hak ve yetkiniz olduğunu hatırlatırız. Bu taleplerinizin yerine getirilmesini teminen, Flok Ambalaj ve Mat.San.Tic.A.Ş tarafından yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı md. 13’de belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

 

 

Flok Ambalaj 2016 © Tüm Hakları Saklıdır.